DETALJNA ANALIZA: Stanivuković krši zakon o javnim nabavkama za statue "Kulina Bana"

Administracija Grada Banja Luka, na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem, provodi postupak nabavke radova na izradi i postavljanju statue Kulina Bana. Analiza portala Povjerljivo utvrdila je kršenje Zakona o javnim nabavkama u fazi planiranja postupka

Grad Banja Luka je 1. novembra 2023. godine pokrenuo postupak nabavke IZRADA I POSTAVLJANJE STATUE KULINA BANA. Nakon objave postupka javne nabavke na Portalu javnih nabavki portal Povjerljivo informisao je javnost o tome da administracija gradonačelnika Draška Stanivukovića planira da potroši 134.999 KM nа izradu i postavljanje statue Kulina bana, da je planirano da statua bude od bronze, visine 4,5 metara i procijenjene težine 1,5 tona, te druge pojedinosti i uslovi iz tenderske dokumentacije.

Bez ulaženja u istorijski, ideološki, politički ili neki drugi kontekst, portal Povjerljivo je prethodnih dana izvršio detaljnu analizu tenderske dokumentacije vezane za ovu nabavku, ali i prateće planske dokumentacije koja je prema Zakonu o javnim nabavkama (ZJN) obavezna za svaki postupak javne nabavke.

Kod tenderske dokumentacije, prema metodologiji portala PratimoTendere, uočena je jedna formalna izmjena tenderske dokumentaacije u kojoj je rok za izvršenje radova od dana uvođenja izvođača u posao sa 30 povećan na 120 dana.

Iz izmjene tenderske dokumentacije

Kada smo ušli u planske dokumente ovoga grada vezane za javne nabavke u 2023. godini utvrdili smo da je Grad Banja Luka kod ove nabavke prekršio ZJN. U Planu nabavki, Prečišćenom planu nabavki, ali ni u 18 Izmjena/Dopuna plana nabavki (op.a. koliko ih je objavljeno do momenta zaključenja ovoga teksta) nije objavljen postupak nabavke pod nazivom ‘’Izrada i postavljanje statue Kulina bana’’.

Istini za volju, Grad Banja Luka je u tenderskoj dokumentaciji naveo da je nabavka zavedena u Planu nabavki pod rednim brojem 561, a u skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama JPJN, broj 11-G4561/23, od 20.10.2023. godine. Međutim, te izmjene i dopune plana nabavki do sada nisu objavljene na Portalu javnih nabavki kao što je to definisano ZJN.

ŠTA KAŽE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA?

Kad je u pitanju planiranje javnih nabavki, u članu 17 stav (1) ZJN (Uslovi za početak postupka javne nabavke) precizno je definisano da ‘’Ugovorni organ započinje postupak javne nabavke ako je nabavka predviđena u planu nabavki’’, takođe, u stavu (3) istog člana definisano je da ‘’za nabavke koje nisu predviđene u planu nabavki ugovorni organ donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabavke, kojom mijenja plan javnih nabavki’’, kao i obaveza da je ugovorni organ dužan da sve planske dokumente (Plan nabavki, Privremeni plan nabavki, Izmjene/Dopune plana nabavki) javno objavi na Portalu javnih nabavki (član 17 stavovi (5) i (7) Zakona o javnim nabavkama).

Imajući u vidu prethodno navedeno, u slučaju Grada Banja Luka i postupka nabavke “Izrada i postavljanje statue Kulina Bana”, detaljnim pregledom svih 20 planskih dokumenata za 2023. godinu koji su objavljeni na Portalu javnih nabavki utvrdili smo kršenje ZJN jer pomenuti postupak nabavke nije objavljen u javno dostupnim planskim dokumentima, koje donosimo u nastavku:

Zakon o javnim nabavkama je za neobjavljivanje planskih dokumenata u svojim prekršajnim odredbama predvidio novčane kazne u visini od 1.500 do 15.000 KM za ugovorne organe, te od 300 do 3.000 KM za odgovorno lice u ugovornom organu.