MILIČEVIĆ: Ne vidim iz kojeg bunara Jelena Trivić može da izvuče glasove

Srpska de­mo­krat­ska stran­ka (SDS) će u ne­dje­lju, 11. ju­na, do­bi­ti no­vog pred­sje­dni­ka, a naj­bliži toj po­zi­ci­ji je aktu­el­ni vrši­lac dužnos­ti pred­sje­dni­ka Mi­lan Mi­ličević, ko­ji je tre­nu­tno i je­di­ni kan­di­dat za tu fun­kci­ju.

 

Mi­ličević is­tiče da će, uko­li­ko do­bi­je po­dršku na izbor­noj sjednici Skup­šti­ne, ra­di­ti na jačanju stran­ke u mjes­ti­ma gdje “škri­pi”, po­put Ba­nja­lu­ke, ali i da će po pre­uzi­ma­nju fun­kci­je pred­sje­dni­ka po­zva­ti na raz­go­vor i sve pred­sta­vni­ke opo­zi­ci­onih stra­na­ka u Re­pu­bli­ci Srpskoj, uključujući i pred­sje­dni­cu Na­ro­dnog fron­ta Je­le­nu Tri­vić.

Za ova­kav sce­na­rio, Mi­ličeviću je po­tre­bno da po­bi­je­di na stra­načkim izbo­ri­ma.

A ka­ko stva­ri sto­je, to ne bi tre­ba­lo do­vo­di­ti u pi­ta­nje, jer je on pri­je­dlog većine grad­skih i op­štin­skih odbo­ra.

“Bi­raće se pred­sje­dnik i članovi Gla­vnog odbora. Do ovog mo­men­ta pos­to­ji sa­mo pri­je­dlog vi­še stra­načkih odbo­ra za mo­ju kan­di­da­tu­ru. Ali, mo­guće je da se to pro­mi­je­ni, ne sa­mo do ne­dje­lje, već i na sa­moj sjednici Skup­šti­ne”, kaže Mi­ličević.

Na pi­ta­nje ka­kva je tre­nu­tna si­tu­aci­ja u SDS-u i šta je po­tre­bno ovoj stran­ci da se vra­ti na “sta­re sta­ze sla­ve”, on na­vo­di da su mje­sni odbo­ri ba­za stran­ke.

“Izbor­ne sjednice skup­šti­na u mje­snim i op­štin­skim odbo­ri­ma ko­je smo spro­ve­li na unu­tar­stra­načkim izbo­ri­ma da­ju nam za pra­vo da se na­da­mo naj­bo­ljem, pri­je sve­ga jer će ubu­duće te odbo­re vo­di­ti mla­di lju­di. Lju­di ko­ji vo­de mje­sne odbo­re su važni­ji od svih dru­gih, čak i od pred­sje­dni­ka SDS-a”, is­tiče Mi­ličević.

Naj­veći pro­blem ka­da je u pi­ta­nju po­zi­ci­ja stran­ke u Srpskoj su vo­deći cen­tri, po­put Ba­nja­lu­ke i Do­bo­ja. Mi­ličević je uvje­ren da će se to pro­mi­je­ni­ti do izbo­ra 2024. go­di­ne, prven­stve­no u naj­većem gra­du. U SDS-u očeku­ju značajan po­mak u odno­su na pro­šle lo­kal­ne izbo­re, ka­da su osvo­ji­li sa­mo je­dno odbor­ničko mjes­to. Pod­sje­ti­mo, tre­nu­tno ne­ma­ju ni to, jer je Ale­ksan­dar Pet­ko­vić na­pus­tio stran­ku.

“Ne tre­ba ima­ti pre­ve­li­ka očeki­va­nja, ali ako smo na izbo­ri­ma 2020. ima­li je­dnog odbor­ni­ka, sma­tram da je sa­da re­alan cilj naj­ma­nje tri”, re­kao je Mi­ličević.

Dok po­ručuje da će pro­ble­mi u Ba­nja­lu­ci bi­ti ri­je­še­ni, v.d. pred­sje­dni­ka SDS-a tvrdi da unu­tar opo­zi­ci­je ne­ma ve­li­kih pro­ble­ma.

“Na­ši odno­si su do­bri tačno ono­li­ko ko­li­ko tre­ba da bu­du, a to je da ima­mo za­je­dnički cilj ko­ji se zo­ve svrga­va­nje ovog režima. Na­ši per­so­nal­ni odno­si će se pro­fi­li­sa­ti. Ako bu­dem iza­bran za pred­sje­dni­ka stran­ke, ja ću po­zva­ti li­de­re svih opo­zi­ci­onih par­ti­ja i dru­gih gru­pa ko­je opo­zi­ci­ono ra­zmiš­lja­ju na sas­ta­nak. SDS je spre­man da bu­de oso­vi­na tog po­kre­ta”, na­veo je Mi­ličević.

A da li će Je­le­na Tri­vić bi­ti ka­men u “opo­zi­ci­onoj ci­pe­li”, s ob­zi­rom na pre­las­ke po­sla­ni­ka SDS-a i PDP-a u nje­ne re­do­ve te činje­ni­ce da ni­ko iz opo­zi­ci­je, uključujući i Mi­ličevića, ni­je pri­sus­tvo­vao prvoj izbor­noj sjednici Skup­šti­ni Na­ro­dnog fron­ta?

“Ja ni­sam bio na izbor­noj sjednici Skup­šti­ne Na­ro­dnog fron­ta jer su oni po­sla­li po­ru­ku SDS-u dan pri­je te sjednice Skup­šti­ne da ni­smo do­bro­do­šli, u vi­du pre­las­ka je­dnog na­šeg po­sla­ni­ka. Međutim, pos­to­je stva­ri ko­je se pre­va­ziđu, pre­ko ko­jih se pređe, ali ko­je se ne za­bo­rav­lja­ju. Ali kad je za­je­dnički cilj u pi­ta­nju, sješćemo za is­ti sto, jer su cilj izbo­ri 2026, dok su lo­kal­ni 2024. go­di­ne dru­ga priča. Ne­ka na­ša po­je­di­načna ne­sla­ga­nja ne tre­ba da bu­du ka­men spo­ti­ca­nja ako pos­to­ji do­bra vo­lja. Ako ne pos­to­ji, mi ćemo ići svo­jim pu­tem, ali opet ka za­je­dničkom ci­lju”, na­veo je Mi­ličević.

No­vi­nar Dar­ko Mo­mić sma­tra da je pred Mi­ličevićem izu­ze­tno težak za­da­tak.

“Naj­jača opo­zi­ci­ona stran­ka mo­ra da se vra­ti se­bi i svo­joj po­li­ti­ci i da od SDS-a po­no­vo pos­ta­ne Srpska de­mo­krat­ska stran­ka, jer je po­tre­bna svi­ma u Re­pu­bli­ci Srpskoj. Iako može zvučati pa­ra­do­ksal­no, SDS kao ta­kav je po­tre­ban i aktu­el­noj vlas­ti u RS. Vje­ru­jem da oni ko­ji žele da ru­ko­vo­de tom stran­kom zna­ju o čemu go­vo­rim”, na­vo­di Mo­mić, ko­ji je is­to ta­ko ve­oma kri­tičan pre­ma Je­le­ni Tri­vić.

“Što se tiče Je­le­ne Tri­vić i nje­nog Na­ro­dnog fron­ta, ne vi­dim iz ko­jeg bu­na­ra može da izvuče gla­so­ve. SDS i PDP su 2018. go­di­ne osvo­ji­li 25 po­sla­ničkih man­da­ta, a pro­šle go­di­ne su SDS, PDP i Vu­ka­no­vićeva Lis­ta za prav­du i red osvo­ji­li 25 man­da­ta. Znači, ni­su pri­vu­kli no­ve, već sa­mo dru­gačije ra­spo­di­je­li­li pos­to­jeće opo­zi­ci­one gla­so­ve, a sa­da iz tog bu­na­ra tre­ba da za­hva­ti i Tri­vićeva”, ka­zao je Mo­mić.

Bez ob­zi­ra na to da li će Mi­ličević ima­ti pro­tiv­kan­di­da­ta ili vi­še njih, onaj ko po­bi­je­di na ne­dje­ljnim stra­načkim izbo­ri­ma biće osmi pred­sje­dnik SDS-a.

Pod­sje­ti­mo, do sa­da su na čelu stran­ke bi­li Ra­do­van Ka­radžić, Ale­ksa Bu­ha, Dra­gan Ka­li­nić, Dra­ga­n Čavić, Mla­den Bo­sić, Vu­ko­ta Go­ve­da­ri­ca i Mir­ko Ša­ro­vić, prenose Nezavisne.